འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས།
ང་ནི་ང་རང་ཡིན་ནཡང་། ངས་ད་དུང་རང་ཉིད་འཁྲུལ་མེད་དེ་རྙེད་མ་སོང་། དོན་དམ་པར་རང་ཉིད་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་པའི་སླད་དུ་རང་ཉིད་ཀྱི་གོམ་པ་འདོར་བཞིན་ཡོད།
ཟླ་རེའི་ཡིག་ཚགས།

སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ།

༄༅།། བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་སུ་བརྡ་འཕྲིན་ནི་སྲིད་འབྱོར་རིག་སྲིད་གོང་དུ་གསུམ་བཏེགས་པའི་བགྲོད་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་དེ་ནས་མི་ཡི་མངོན་འདོད་མང་པོ་ཞིག་ཐབས་འཚོལ་བྱ་ཐུབ། ཁོ་བོས་ཀྱང་བརྒྱུད་ལམ་ནས་རང་ཅག་གངས་ཅན་པའི་དབུགས་རྔ་དེ་ཡི་བཞུར་རྒྱུན་བསྲིངས་པའི་སླད་དུ། ཟིན་བྲིས་ཞེས་པའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་པོ་ལ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་འཇོག་བཞིན་ཡོད་ལ། ད་ཐེངས་ཟིན་བྲིས་ཞེས་པའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་པའི་རིན་ཐང་ལོངས་སུའང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིན། ང་ཡི་ཁྱིམ་གཞི་གསར་པའི་སྒོ་ཁ་ནས་དར་ཚོན་གཅོད་བྲེག་བྱ་སར་ཕེབས་པའི་གྲོགས་པོ་སྐུ་མགྲོན་ཡོངས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ།
མཚམས་འདི་ནས་ཟིན་བྲིས་གསར་བཟོ་ཡི་རོགས་གདན་གནང་མཁན་དྲ་རྒྱ་ཆེད་བཟོ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ།

འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས།

བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་དེ་འདི་རེད།

ཁྱེད་དང་ང་།ང་དང་ཁོ། ལྗིད་ཏིག་ཏིག་གི་ཐ་སྙད་འདི་ནུབ་སོང་ན། འཇིག་རྟེན་འདིར་ས་མཚམས་མེད་ལ། སྣང་མུན་དང་དཀར་ནག་ཟེར་བའི་དཀར་འདོན་གྱི་སྐད་ཆ་དག་ཀྱང་ཆད་འོངས། དུས་དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ཡང་ཤེས་ཚོད་ཡིན།

ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཚགས།

སྒེར་གྱི་རྒྱུ་ཆ།

༄༅།། འབའ་ཐང་གི་འགྱུར་ཁུག
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར། ༠༩༩༧༢༤༠༧༠༤༨ ཁེའུ་ཁེའུ། 891359375
View my complete profile
འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས།. Powered by Blogger.

དྲྭ་རྒྱ་བཟོ་འགོད་པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར།
Friday, April 15, 2011

གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་སྐྱེ་རྒུ་མདོ།
༤ ༡༤ དོན་རྐྱེན་ཁྲོད་གཅེར་བུར་ཕྱུང་པའི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ལ་མྱ་ངན་ཞུ།
                                                                                       འབའ་པ་སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས།
གནས་ས་འཐབ་འཁྲུག་བྱས་པའི་ཉིན་ནག་ཉིན།།
རི་ཀླུང་ཕྱེ་མར་འཐག་པའི་དོན་རྐྱེན་ནང་།།
སྣོད་བཅུད་གཅེར་བུར་ཕྱུང་པའི་སྐྱོ་གནས་ལ།།
ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་མ་ཆུང་སྤྱན་རས་གཟིགས།།

ཁྱེད་ཀྱི་རྐང་འོག་ཚུད་པའི་སྣོད་བཅུད་ཁྲོད།།
གནམ་ས་སྟེང་འོག་བརྗེ་བའི་དུས་ཚིགས་སུ།།
སྨུག་མདོག་ལང་འཚོ་མཆེད་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི།།
རང་གི་གཞི་གདན་བཙན་གྱི་བརྗེ་དགོས་འཁེལ།།


ཐོལ་གྱིས་གཅེར་བུར་ཕྱུང་བའི་ཚེ་སྲོག་དག།
བྱེ་མ་ལ་ཁའི་་འཕྲེད་ལམ་ཕྲ་མོ་ནས།།
ཤུལ་ལུས་གཅེས་ཕྲུག་སྙིང་ནས་བསམ་བཞིན་དུ།།
དྲན་ཆེན་ཕ་མར་ཕྱི་མིག་བོར་བཞིན་དུ།།
http://www.shambalapost.com/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་རྟགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་།།
ཐོབ་པའི་ལྷ་སྐལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱོད།།
ངག་ནས་འབོད་བཞིན་སྙིང་ནས་དྲན་བཞིན་དུ།།
མཐིང་ནག་ཡུལ་དེར་ཡ་ང་འཐུང་ཆེད་སོང་།།

གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་ལུང་ཁོག་གཅེར་བུ་དེར།།
རེ་སྐྱབས་མགོན་གནས་བོར་པའི་སྤུན་ཟླ་ཚོའི།།
སྟོང་སངས་སངས་ཀྱི་སེམས་པའི་བཞི་མདོ་རུ།།
དྲོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཁྱེད་ཉིད་བཞེངས་བཞིན་འདུག

མིག་ཆུས་སྐྱོར་བའི་རྒྱང་འབོད་གཉོམ་པོ་ཡི།།
ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀས་ཁྱེད་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ནས།།
བདེ་སྡུག་རེ་བ་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་བཅོལ་ནས།།
རེ་བའི་མིག་ཟུང་ཁྱེད་ཉིད་འབེན་དུ་འཛུགས།།

ངང་ཚུལ་དེ་ལྟར་འདུག་པས་སྤྱན་རས་གཟིགས།།
སྤྱན་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་སྤྱན་ཀྱང་མི་གདེང་པའི།།
ས་སྟེང་དམྱལ་ཁམས་བུད་པའི་སྐྱོ་གནས་ལ།།
ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར།།

སྒོ་གསུམ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡིས།།
ས་འོག་ཡ་ང་འགམ་པའི་ཚེ་སྲོག་རྣམས།།
འཕྲེད་ཐིག་མདུད་པ་བརྒྱ་ཡི་སྣེ་བཀྲོལ་ནས།།
ཁྱེད་ཀྱི་གམ་དུ་མྱུར་དུ་ལེན་རོགས་གྱིས།།

ངས་ཀྱང་ཁ་ཁོག་གཉིས་ནས་འཁོལ་བ་ཡི།།
ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཚིག་འབྲུ་དྲུག་པོ་དེ།།
གྲང་ཤུར་ཤུར་གྱི་སྣོད་བཅུད་གཅེར་བུ་ལ།།
སྒོ་གསུམ་ལག་ལེན་ཁྲོད་ནས་སྦྱོར་བཞིན་ཡོད།།

ཕམ་ཁ་ཁེ་ཁའི་གྲོགས་སུ་ལེགས་སྦྲན་ནས།།
སྡུག་བསྔལ་བདེ་བའི་རྐྱེན་གྱི་ལམ་བསྒྱུར་ནས།།
ཞུམ་མེད་དཔའ་སྟོབས་སྙིང་ནས་བཞུར་བཞིན་དུ།།
ཕ་ས་དེ་རུ་བཙན་འཛུལ་བྱ་རོགས་གྱིས།།
༤ ༡༤ ཆུ་ཚོད་༡ ༣༠ ཐོག་ཤར་མར་བྲིས།


0 བསམ་ཚུལ་འདོན་པ།: